اسپینوزا به روایت هگل

این دوره سه هدف اصلی را دنبال می کند: نخست بازخوانی مبانی متافیزیکی اندیشه اسپینوزا و نسبتش با ایده آلیسم آلمانی؛ دوم، بازخوانی و تحلیل نقادانۀ شرح هگل بر اسپینوزا در جلد سوم از درسگفتارهای تاریخ فلسفۀ هگل. بخش سوم، اما رسالتی دشوارتر دارد و به ردیابی و واکاوی ریشه های اسپینوزایی مستتر در آراء خود هگل در پدیدارشناسی روح خواهد پرداخت. درنهایت شاید بهتر باشد به جای به کار بردن عنوان «اسپینوزا به روایت هگل» برای این دوره، از عنوان «هگل به روایت اسپینوزا» استفاده کنیم.

/ 0 نظر / 13 بازدید