دورۀ آموزشی فلسفۀ مدرن: از کانت تا هگل

آغاز ترم جدید فلسفۀ مدرن در دانشگاه تهران

از کانت تا هگل

سه شنبه ها ساعت 16 الی 18

از هشتم اردیبهشت

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

/ 0 نظر / 246 بازدید