کوبانی را تنها نگذاریم

بیانیه جمعی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی در دفاع از مقاومت کوبانی و محکومیت توحش داعش


وجدانھای بیدار، نیروھای آزادیخواه و افکار عمومی جھان

لحظات کنونی فاجعه ای انسانی در شُرُف وقوع است. بیش از یک سال است کُردھای سوریه، که نزدیک به یک سده است تمنای استنشاق ھوای آزادی را دارند با نیروھایی در حال نبرد بوده اند که جھانیان بیش از سه ماه است آنھا را شناخته اند. آنھا در این مدت با سانسور شدید خبری، و محاصره اقتصادی سیاسی نظامی و با تھدید نسل کُشی روبروگشته اند.

کوبانی اکنون در محاصره فاشیسم سیاھی قرار گرفته است که با ھمکاری دولت ھای منطقه ای، ھمگامی بده-بستان ھای مبتنی بر سیستم لیبرال-سرمایه داریِ مالی جھانی( و ایده ھای بازتاسیس خلافت در منطقه و نیز کشتار گروه ھای قومی و دینی از ایزدی ھا و مسیحیان گرفته تا شیعیان) در پی فتح سنگر و کانون مقاومتی برآمده اند که خود به تنھایی به سمبل مقاومت تمامی نیروھای دمکراتیک و آزادیخواه جھان تبدیل شده است.

مقاومتِ یگانه کوبانی در مقابل ھجوم ھمه جانبه فاشیسم سیاه، یادآورحماسه مقاومت رھایی بخش در تشکیل بریگاد بین المللی در دفاع ازنیروھای آزادیخواه اسپانیا در مقابل فرانکو و نیزمقاومت استالینگراد در جنگ جھانی دوم است. آنچه نبرد کوبانی را به نمادی از مقاومت تبدیل نموده، گره خوردن اراده انسانھایی ست که نظم ناعادلانه موجود را نپذیرفته و در برابر این مثلت شوم نظام سلطه جھانی، ارتجاع و دست نشاندگان منطقه ای سرود مقاومت سر داده و عزم راستین و وفاداری خود به آرمان رھایی نوع بشر را ملاک سنجش حقیقت قرار داده اند.

دراین روزھای سرنوشت سازی که می تواند به یک تراژدی انسانی وسیع منجر گردد اربابان قدرت، دولت ھای منطقه ای و دستگاه ھای ایدئولوژیک نه تنھا با ارجحیت پیوندھای اقتصادی-سیاسی خود با استانداردی دوگانه به چشم پوشی از محاصره و نسل کشُی مردمان شھری پرداخته اند که تنھا تاوان آنان اراده معطوف به زیستی آزادانه، دمکراسی رادیکال و گشودن مسیری جدید برای آزادی است. وحتی دولت ھای نظیر دولت ترکیه با ھمکاری آشکار و نھان خود در راستای بسط ھژمونی خود بر منطقه در کشتار مردمان بی دفاع کوبانی به ھمکاری با نیروھای ارتجاعی می پردازند. ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکومیت استانداردھای دوگانه مدعیان حقوق بشر در مورد این فاجعه، براین باوریم که سکوت و بی طرفی دربرابر تجسم این توحش ناب، عدم ھمراھی با تجربه نوین کُردھا و خواست دمکراسی رادیکال در منطقه و چشم پوشی از مسئولیت اخلاقی- سیاسی که ھمه ما خود را به آن پایبند می دانیم؛ می تواند به بسط ھرچه بیشتر ارتجاع و فاشیسم سیاه بینجامد. اکنون سکوت در برابر ترانه ھای در حال مرگ خلقی که تا پای جان به آزادی تمامی ھمنوعان خود از قید نیروھای تمامیت طلب پایبند است،جایز نیست.

کوبانی را تنھا نگذاریم.

برخی از امضاکنندگان به ترتیب الفبا:

روزبه آغاجری

یوسف اباذری

شاپور اعتماد

ابراھیم اصغرزاده

نعمت احمدی

اسعد اردلان

محمد مھدی اردبیلی

تایماز افسری

رحمان بوذری

نیما پرژام

منصور تیفوری

علی اشرف درویشیان 

سمیرا رشید پور 

ارسلان ریحان زاده 

فریبرز رئیس دانا 

کوروش زعیم 

احمد سیف

حسام سلامت 

احسان شریعتی 

محمد شریف

عباس شھر آبی

پرویز صداقت 

قطب الدین صادقی

علی عباس بیگی

مراد فرھاد پور

نادر فتوره چی

امیر کیانپور 

جواد گنجی

شمس لنگرودی

محمد مالجو

حسن مرتضوی

علی معظمی

حسین میر بابا 

صالح نجفی 

حسین نمکین

آرش ویسی 

داود ھرمیداس باوند

منصور یاقوتی

امیر یعقوب علی


/ 0 نظر / 20 بازدید