کتابهای من

می 68 در فرانسه

نویسندگان: آلن بدیو، ژیل دلوز، ارنست مندل، دنیل کوهن بندیت، میشل لووی، گوستاو مسیا، نیکولادور دریفوس/ ترجمه: سمیرا رشیدپور، محمدمهدی اردبیلی/تهران: انتشارات رخداد نو، 1389

 

آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل

محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات روزبهان، 1390.

 

خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

دیوید شرمن/ ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، پیام ذوقی، تهران: انتشارات رخدادنو، 1390

 

دفترهای سیاست مدرن 1: هگل

(نوشته های سیاسی هگل)

فردریش ویلهلم هگل/ ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات روزبهان، 1391.

 

نقادی نقد عقل محض

(بررسی تحلیلی-انتقادی مفاهیم بنیادین کتاب نقد عقل محض کانت)

نویسندگان: فردریش نیچه، هنری سیجویک، رابرت استرن و .../ گزینش و ویرایش: مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات بیدگل، 1391

 

واسازی هگل

مجموعه مقالاتی از: ژاک دریدا، سایمون کریچلی، هاینتس کیمرله، دبورا شافن، سوزان گیرهارت

گزینش و ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و مهدی پارسا

انتشارات رخدادنو، آذرماه 1392

 

 

هگل و پدیدارشناسی روح

رابرت استرن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی، انتشارات ققنوس، 1393

 

 

 

هگل

مدخل هگل از دانشنامه فلسفه استنفورد، پل ردینگ، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، انتشارات ققنوس، 1393.

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید