در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱

ویژه نامه هگل پژوهی کتاب ماه فلسفه، شماره 55، فروردین 1391 منتشر شد

با آثاری از میثم سفیدخوش، حسام سلامت، علی مرادخانی، کریم مجتهدی، محمدمهدی اردبیلی، محمد اصغری، محمد زارع و ...

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :