در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤

آغاز ترم جدید فلسفۀ مدرن در دانشگاه تهران

از کانت تا هگل

سه شنبه ها ساعت 16 الی 18

از هشتم اردیبهشت

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ورود برای عموم آزاد و رایگان است

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :