در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳

           

هگل (مجلد 17 از دایره المعارف فلسفه استنفورد)،پل ردینگ، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، تهران: نشر ققنوس، زمستان 1393.

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :