در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٢

بخش نخست از ساعت 16 الی 18:15 
سخنرانان:
1- علیرضا سیداحمدیان (پژوهشگر و مترجم)
عنوان سخنرانی: «نظریۀ دولت در فلسفۀ سیاسی هگل جوان»،
2- دکتر حمید طالب‌زاده (پژوهشگر، مترجم و عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه تهران)،
عنوان سخنرانی: «مطلق دراندیشۀ هگل»، 
3- حسن مرتضوی (پژوهشگر و مترجم)،
عنوان سخنرانی: «علم منطق در یک طرح کلی» 

بخش دوم از ساعت 18:45 الی 21 
سخنرانان:
1- دکتر میثم سفیدخوش (پژوهشگر، مترجم و عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه شهیدبهشتی)، 
عنوان سخنرانی: «شخصیت پدیدارشناسی هگل»،
2- دکتر علی مراخانی (پژوهشگر، مترجم، نویسنده وعضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال)،
عنوان سخنرانی: «هگل و پایان تاریخ»
3- محمدمهدی اردبیلی (پژوهشگر، مترجم و مدرس فلسفه)،
عنوان سخنرانی «آفهبونگ، سنگ محک اندیشۀ هگل»

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.
... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :