در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
» انتقال به سایت جدید :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤
» سلسله نشستهایی دربارۀ «دیگری و دیگرهراسی» :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤
» نقدی بر ترجمۀ فارسی کتاب «کانت و فلسفۀ معاصر» :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤
» بازصورتبندی رابطه مترجم و منتقد :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» نقد و بررسی کتاب "هگل و پدیدارشناسی روح" اثر رابرت استرن :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤
» دورۀ آموزشی فلسفۀ مدرن: از کانت تا هگل :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نقد و بررسی کتاب: فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳
» باید بتوانیم فهم و برداشت خودمان را از هگل بنویسیم :: سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۳
» تبارشناسیِ ایده :: شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
» انتشار چاپ دوم کتاب «نقادی نقد عقل محض» :: چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
» این دستهای گشوده :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» آینده از منظر هگل :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
» نشست بررسی نسبت کانت و هگل :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» هگل افقِ تفکر ماست :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» دوره مقدماتی ترجمۀ متون تخصصی فلسفی :: سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
» اسپینوزا به روایت هگل :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جلسه نقد و بررسی کتاب «آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل» :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» سنجش و بررسی حمله‌ی راسل به هگل :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
» نسبت فلسفه با فیس بوک :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» اسپینوزا دکارتی است که از ترس رها شده :: پنجشنبه ٧ آذر ۱۳٩٢
» آفهبونگ، سنگ محک اندیشۀ هگل :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» درسگفتارهای پدیدارشناسی روح هگل در موسسه رخداد تازه :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» آیا روشنفکر باید غمگین باشد؟ :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» نبرد برای سلامتی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» مقدمه ای بر آثار ژرژ باتای :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» قانون یا آزادی؟ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» در باب امید :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» در باب شناخت خود :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» تناقضات عشق به طبیعت :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» درنگ های فلسفی :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» دوره آموزشی فلسفۀ اسپینوزا و لایب نیتس :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» می 68 پیشاروی ما ایستاده است :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بازخوانی و تحلیل تاملات دکارت :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» فلسفه فیشته در یک نگاه :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» دفاع از هگل در برابر هگل :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» نقادی نقد عقل محض :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» جهان وارونۀ هگل :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» خودآگاهی هگلی: از سرخوشی تا اندوه :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» ایده هایی درباب ترجمۀ هگل :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» هگل و پدیدارشناسی روح :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» یونان: سرآغاز فلسفه :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» طرح درس «کانت و نقد عقل محض» :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» اسطورۀ عقل :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» عقلگرایی مدرن: اسپینوزا - لایبنیتس :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» نقدی بر ترجمه فارسی «عناصر فلسفه حق» هگل :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» نوشته های سیاسی هگل (دفترهای سیاست مدرن 1) :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ویژه نامه هگل پژوهی :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» نبرد تا پای جان :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» واکنش ها به کتاب آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» شرحی تحلیلی-انتقادی بر پدیدارشناسی روح هگل :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» می 68 در فرانسه :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کتابهای من :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» هگل, سه دوره, سه کتاب :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» در باب اسپینوزا :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» کدام صلح؟ :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» زندگی در اردوگاه! :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» آنان !!! :: شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
» رنج!!! :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» شطحیات: لبخند - مسواک - قرص :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» سرگرم شدن تا مرگ :: شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :