در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمد مهدی اردبیلی - چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢

طی این سخنرانی خواهم کوشید مساله (پرابلماتیک) هگل را در سه ساحت منطق، متافیزیک و سیاست مورد واکاوی قرار دهم و در نهایت به این پرسش پاسخ دهم که آیا در این سه ساحت، هگل هنوز زنده است و به چه معنا؟

زمان: سه شنبه 5 آذرماه، ساعت 17 الی 19

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ورود برای عموم آزاد و رایگان است
منبع: http://www.iaocsc.ir/Note/?nId=365

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :